Next drawing for cash win:
$ 0.00

New Belfius Direct Mobile

Belfius Direct Mobile
Dé oplossing als u online wilt bankieren op uw smartphone. Met Belfius Direct Mobile app kunt u o.a. de stand van uw rekeningen en kredietkaart raadplegen en overschrijvingen uitvoeren waar en wanneer u wenst én in alle veiligheid. Gebruiksvriendelijk, efficiënt en snel!

Bent u nog geen Belfius-klant? Word klant via onze app en ontvang uw gratis pack ‘Belfius Pulse Start’!

Let op: is het de eerste keer dat u inlogt? Registreer uw toestel dan eerst met uw bankkaart en uw kaartlezer. Zo is de veiligheid van uw transacties perfect gegarandeerd. Nadien volstaat uw wachtwoord om u aan te melden!

U kunt gebruikmaken van alle bestaande functies:
- een overschrijving uitvoeren
- verrichtingen tussen uw rekeningen uitvoeren
- overschrijvingen met hoge bedragen direct tekenen met uw Belfius-kaartlezer
- de lijst van uw begunstigden beheren
- het saldo en de historiek van uw privé of professionele rekeningen bekijken
- een verrichting in uw historiek opzoeken
- limieten voor overschrijvingen vanaf zichtrekeningen in de apps beheren
- verrichtingen in de toekomst consulteren
- geld ontvangen door middel van een qr-code te generen
- mobiel betalen op een website van een handelaar door een qr-code van Belfius of Bancontact/MisterCash in te scannen
- het saldo en de historiek van uw kredietkaart raadplegen
- de limiet van uw kredietkaart wijzigen
- een spaarrekening openen
- uw MasterCard Prepaid op- en ontladen
- contact opnemen met Belfius
- het dichtstbijzijnde kantoor of geldautomaat opzoeken, ook in het buitenland
- uw Mobile-contract beheren
- geef uw mening
- een MasterCard aanvragen
- de consultatie van uw saldo en transacties op uw Android smartwatch beheren
- uw doorlopende opdracht beheren ( wijzigen en verwijderen )
- doorlopende opdrachten aanmaken
- activeren of deactiveren van uw kaarten in het buitenland
- uw berichten uit Belfius Direct Net ook via de app consulteren
- Inschrijven op een nieuw pensioenspaarfonds en/of de details ervan consulteren
- Beleggingen, ingevoerd door uw agent, ondertekenen.
- Aanmelden met uw vingerafdruk (Momenteel enkel op Samsung toestellen en Nexus 6P en 5X. Deze functionaliteit is nog niet beschikbaar op Huawei, Sony, OnePlus2, HTC en andere modellen).
-uw beleggingen raadplegen, de evolutie van uw portefeuille opvolgen en beleggingen aan- of verkopen
-Belfius Assistance, een bijstandsverzekering, aanvragen;

Om al deze functies te kunnen gebruiken, maakt u eerst een Belfius Direct Mobile-contract aan, direct in de app zelf of via de optie ‘Mijn mobiele diensten’ in Belfius Direct Net (de online bankservice van Belfius Bank). De rest is kinderspel! The solution if you want to bank online on your smartphone. With Belfius Direct Mobile app, you can among other things see the status of your accounts and credit transfers and perform wherever and whenever you want and in complete safety. User-friendly, efficient and quick!
 
If you are not Belfius customer? Become a customer via our app and receive your free pack 'Belfius Pulse Start!
 
Note: it is that you log in the first time? Register your device first with your bank card and card reader. Thus the security of your transactions is guaranteed perfect. Afterwards suffice your password to sign up!
 
You can use all the existing features:
- Make a transfer
- Execute transactions between your accounts
- Transfers of large sums draw directly with your Belfius reader
- Manage the list of your beneficiaries
- Check the balance and history of your private or professional accounts
- Search for a transaction in your history
- Limits on transfers from current accounts to manage the apps
- Consulting operations in the future
- Money received to generate through a qr code
- Mobile payment on a website by a trader by scanning a qr-code Belfius or Bancontact / Mister Cash
- Check the balance and history of your credit card
- Change the limit of your credit card
- Open a savings account
- Your MasterCard Prepaid charging and discharging
- Contact Belfius
- Locate the nearest branch or ATM, also abroad
- Manage your Mobile contract
- give your opinion
- Apply for a MasterCard
- Manage the consultation of your balance and transactions on your Android smartwatch
- Manage your standing order (modify and delete)
- Create standing orders
- Activate or deactivate your cards abroad
- Your messages from Belfius Direct Net also consult the app
- Subscribe to a new pension fund and / or its details consult
- Investments, introduced by your agent, sign.
- Sign in with your fingerprint (currently only on Samsung devices and Nexus 6P and 5X This functionality is not yet available on Huawei, Sony, OnePlus2, HTC and other models.).
-your investment consulting, follow the evolution of your portfolio and investment purchases or sales
-Belfius Assistance, an insurance, applications;
 
Whether to use these features, first create a Belfius Direct Mobile contract directly in the app or via the "My mobile services' in Belfius Direct Net (online banking service Belfius Bank). The rest is child's play!

or

Related apps in category
FINANCE
Share this now!

Now recommend New Belfius Direct Mobile either via Facebook, Twitter or email your friends and thus save the chance of a sweepstake win. The current sweepstake is $ 0.00

New Belfius Direct Mobile

free

3 points